Algemene voorwaarden

Home » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden (v202311) van Alders Mondzorg te Haarlem, hierna te noemen: “AM”

A.  Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden maken een onlosmakelijk onderdeel uit van de behandelovereenkomst(en) tussen AM, daaronder begrepen diens medewerkers, en de cliënt, hierna te noemen de overeenkomst. Zij worden voor of bij het sluiten van de overeenkomst aan de cliënt of zijn wettelijk vertegenwoordiger ter beschikking gesteld.

B.  Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt in beginsel tot stand op het moment dat cliënt een afspraak maakt voor uitvoering van een voorgestelde behandeling, dan wel nadat een ter akkoord getekende prijsopgave/informed consent door AM ontvangen is

C.  Uitvoering overeenkomst

 1. AM zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Hij zal de opdracht uitvoeren, indien en voor zover van toepassing, in overeenstemming met de Gedrags- en Beroepsregels.
 2. Tandheelkundige behandelingen vallen onder medische/geneeskundige behandelingen. De (tand)arts heeft een inspanningsverbintenis en geen resultaatverbintenis.
 3. AM is bij uitvoering van de overeenkomst gerechtigd derden in te schakelen. Zij zal bij de keuze van deze derden zorgvuldigheid betrachten en, indien dat redelijkerwijs mogelijk is, tevoren overleg met de cliënt plegen, zulks met uitzondering van waarnemers en tandtechnici. AM is voor gedragingen van deze derden niet aansprakelijk. De artikelen 7:404, 7:409 en 7:422 lid 1 BW zijn niet van toepassing.
 4. Cliënt dient ten alle tijden AM volledig en waarheidsgetrouw te informeren inzake de algemene gezondheid van de cliënt en inzake omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de behandeling.

D. Kosten

 1. De kosten van een tandheelkundige behandeling worden in beginsel gedeclareerd overeenkomstig de geldende UTP tarieven zoals die door de NZA zijn vastgesteld en zijn vastgelegd in de tariefsbeschikking tandheelkundige zorg.
 2. De tarievenlijst tandheelkundige zorg is te raadplegen op de website van de NZA. Op de site https://www.mondzorgkosten.nl/ is heldere uitleg over de verschillende tariefcodes te vinden.
 3. Voor alle behandelingen die een totaalbedrag van euro 250,- of meer bedragen verstrekt AM voorafgaand aan de behandeling een prijsopgave.
 4. Techniekkosten worden apart in rekening gebracht. Op verzoek van cliënt of diens verzekeraar overlegt AM hiervan de specificatie.

E.  Wijzigen van afspraken

 1. Vastgestelde afspraken kunnen kosteloos worden gewijzigd tot maximaal 48 uur voor het geplande tijdstip. Wanneer de cliënt verzuimt dan wel te laat wijzigt en in de vrijgevallen tijd geen andere cliënt kon worden behandeld of andere gehonoreerde werkzaamheden konden worden verricht, wordt (in redelijkheid) een bedrag tussen (minimaal) de exploitatiekosten en (maximaal) 100% van het honorarium van de voorgenomen behandeling in rekening gebracht. De exploitatiekosten belopen 15 euro per 10 minuten.
 2. Het herhaaldelijk verzuimen dan wel onvoldoende tijdig annuleren van afspraken, kan, na voorafgaande schriftelijke waarschuwing, leiden tot eenzijdige ontbinding van de behandelovereenkomst en uitschrijving uit het cliëntenbestand van AM.

F.  Declaratie

 1. Infomedics verzorgt voor AM het versturen en incasseren van onze rekeningen. Krijgt u een rekening van Infomedics? Dan gelden daarvoor de betaalvoorwaarden van Infomedics. U heeft 30 dagen om de rekening te betalen. Lees de volledige betaalvoorwaarden op de website van Infomedics.
  https://www.infomedics.nl/betaalvoorwaarden-infomedics
 2. De belangrijkste betalingsvoorwaarden van uw rekening van Infomedics:

  • Infomedics mag, als dit mogelijk is, uw rekening declareren bij uw zorgverzekeraar. U ziet een eventuele vergoeding altijd terug op de rekening.
  • Infomedics verwacht dat u de rekening betaalt vóór de vervaldatum zoals vermeld op de rekening.
  • Als u de rekening niet voor de vervaldatum heeft betaald, dan bent u in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Omdat u het uiteraard vergeten kunt zijn, krijgt u een herinnering waarbij u wordt gevraagd de rekening alsnog binnen 15 dagen te betalen.
  • Betaalt u niet binnen deze 15 dagen? Dan krijgt u een 2e herinnering met rente en incassokosten.
  • Infomedics mag uw betaling eerst in mindering brengen op de incassokosten, vervolgens op de in rekening gebrachte rente en tenslotte op het oorspronkelijke bedrag van uw rekening.
  • Houd er rekening mee dat, wanneer u een klacht indient of zich inschrijft bij een andere zorgaanbieder, uw rekening uiteindelijk nog steeds betaald moet worden. Uw betalingsverplichting kan hierdoor niet worden opgeschort.
 3. Als u een vraag heeft, kunt u het antwoord daarop meestal vinden onder veelgestelde vragen
  https://www.infomedics.nl/faq/

  Heeft u toch nog een vraag? Bel dan met de Servicedesk van Infomedics op telefoonnummer 036 – 20 31 900 (maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur).

 4. Indien nota’s door Infomedics wegens betalingsachterstand niet meer worden geaccepteerd, is AM gerechtigd verdere behandeling op te schorten, of deze slechts te verrichten tegen contante betaling.

G. Reclame

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden of de factuur dienen door de cliënt binnen 30 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen drie maanden na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk te worden gemeld aan AM. Voor onafhankelijk advies en voorlichting op tandheelkundig terrein kan de patiënt desgewenst contact opnemen met het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP), https://www.allesoverhetgebit.nl/over-ons/tandheelkundig-informatie-punt/.
 2. Een klacht, als in het eerste lid bedoeld, schort de betalingsverplichting van de cliënt niet op.
 3. Als een klacht gegrond is en herstel mogelijk is, zal AM de werkzaamheden alsnog verrichten, zoals overeengekomen.

H. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van AM, zowel voor directe als voor gevolgschade en voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door verzekeraar gedane uitkering.
 2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van AM beperkt tot het bedrag van de factuur.
 3. Rechten op vergoeding wegens aansprakelijkheid, verlopen na 1 jaar nadat het schadeveroorzakende feit zich heeft voorgedaan.

I. Toepasselijk recht

 1. Op alle overeenkomsten tussen cliënt en AM is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die verband houden met de overeenkomst tussen cliënt en de zorgverlener, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar AM haar kantoor heeft.

J. Overige bepalingen

 1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.